Dzień 3

Ludzie szukają

1

Przeczytaj Jon. 2,2-3

2 I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby,
3 Mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu.
2

Przeczytaj Ps. 38,5-11

5 Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie.
6 Rany moje cuchną i ropieją Z powodu głupoty mojej.
7 Jestem zgięty i pochylony bardzo, Cały dzień chodzę w żałobie.
8 Ogień pali lędźwie moje I nie ma zdrowego miejsca na ciele moim.
9 Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony, Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje.
10 Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje, A westchnienie moje nie jest zakryte przed tobą.
11 Serce moje bije gwałtownie, Opuszcza mnie siła moja, A nawet światło oczu moich zanika.
3

Przeczytaj Ps. 39,5-8

5 Daj mi, Panie, poznać kres mój I jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy!
6 Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, A okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela.
7 Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, Zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.
8 A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja.
4

Odpowiedz na pytania

  1. Skąd wzięło się przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga”?
  2. Czy dotyczy to także Ciebie?
  3. W jakich okolicznościach człowiek ma pokusę, by stać się pysznym i zadufanym w sobie?
  4. Czas wojny to czas nie tylko indywidualnej, ale i narodowej refleksji. Jak chcesz się przyczynić do tego, by Polacy właściwie odrobili tę lekcję?
5

Pomódl się

Módl się, by Polacy w tym trudnym czasie szukali odpowiedzi u Źródła i nie dali się sprowadzić na manowce.
6

Przeczytaj Mat. 28,18-20

18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Chcesz więcej?

Kontakt

Napisz do nas:
[email protected]

© Copyright 2022 Megakościół. Wszystkie prawa zastrzeżone.